Dr. Sait Halil


İçeriğe git

Pelvik Ağrıların Tanısı ve Sınıflandırılması

PELVİK AĞRILARIN TANISI VE SINIFLANDIRILMASI

8-50 yaş arası kadınların % 14 - 24 nde pelvik ağrı vardır. Populasyon çalışmaları pelvik ağrıların;

%37 sinin GI,
%31 inin Uriner,
%20 sinin Jinekolojik
%12 sinin diğer nedenlerden dolayı oluştuğunu göstermiştir. Laparoskopik bulgulara göre ise;% 35 herhangi bir patoloji saptanamamış, % 33 endometriozis, %24 adezyon saptanmıştır.

Pelvik ağrı ile başvuran bir hastada iyi bir anamnez ve fizik muayene şarttır. Anamnezde,

 • Başlangıç ve süresi
 • Ani veya yavaş artması
 • Sürekli veya aralıklı olması
 • Tekrarlayıp tekrarlamaması
 • Keskin, yırtılır tarzda, yerinin belirsiz olması, yerinde değişme, başka bölgeye yayılma olması
 • Yüzeyel veya derin olması
 • Birlikte bulantı, diare, konstipasyon, gaz çıkarımı
 • Üreme döngüsü, idrar, yeme, içme, stres, travma ve günün belli saati ile ilişkisi sorgulanır. Muayeneden sonra ultrasonografi yapılır ve gerekli laboratuvar incelemeleri başlatılır.


Uterus, serviks ve adneks, alt ileum, sigmoid kolon ve rektum ile aynı viseral inervasyonu paylaşırlar. İletiler, sempatik sinirler aracılığıyla T10-L1 segmentlerine iletilir. Bu nedenle jinekolojik ve gastrointestinal ağrıları ayırt etmek genellikle zordur.

1.Akut Pelvik Ağrılar

 • Gebelik komplikasyonları

" Rüptüre olmuş veya olmamış Ektopik gebelik
" Abortus
" Dejenere uterin fibroid tümörler

 • Akut Enfeksiyon

" Endometritis
" Akut pelvik Enflamatuvar Hastalık (PID)
" Tubo-ovarian abseler
" Pelvik thromboflebit
" Ovarian ven thrombozu

 • Adneksal kitle

" Korpus luteum hematomu
" Ovarian torsiyon
" Rüptüre ovarian kistler
" Paratubal kistler
" Endometriosis
" Ovarian hiperstimulasyon sendromu

2. Reküren Ağrılar

 • Jinekolojik

Mittelschmerz
Primer veya sekonder dismenore

 • Ürolojik

Kistler
Akut pyelonefrit
Üreter taşları

 • Abdominal duvar

Hematom
Strangüle veya inkarsere herni

 • Diğer

Akut porfiria
Pelvik thromboflebit
Anevrizma
Abdominal angina

3.Kronik Ağrılar

 • Jinekolojik

Ekstrauterin
Adezyonlar
Kronik ektopik gebelik
Kronik pelvik enflamatuvar hastalıklar
Endometrioyozis
Ovarian remnant syndrome
Uterin
Adenomyosis
Kronik endometritis
Fibroid tümörler
İntrauterin araçlar
Pelvik konjesyon
Pelvik destek defektleri (Support)
Polipler

 • Ürolojik

Kronik idrar yolu enfeksiyonu
Overactive mesane
İnterstisyal kistler
Mesane taşları
Subüretral divertikülit
Üretral sendrom
Trigonit

 • Gastrointestinal

Konstipasyon (yaşlılarda oldukça yaygın)
Divertiküler hastalıklar
İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları
Enterokolit
İrritabıl Bağırsak Sendromu (İBS)
Neoplazi
Kronik appendisit
Kolelityazis

 • Muskuloskeletal

Koksidini
Disk problemleri
Dejeneratif eklem hastalıkları
Fibromyosit
Herni
Herpes zoster
Bel ağrısı
Levator ani sendromu
Miyofasyal ağrı
Osteoporoz
Postürle ilişkili ağrı
Skolyoz, lordoz, kifoz
Strain, sprain

 • Diğer

Fiziksel veya seksüel suistimal
Hiperparatiroidizm
Porfiri
Somatizasyon bozuklukları
Sempatetik distrofi
Tabes dorsalisÖzetle, Pelvik ağrılarda öncelikle dikkatli bir fizik muayene yapılmalı ve doğru tanı konulmalı ve sonra nedene yönelik tedaviler uygulanmalıdır.
İçeriğe geri dön | Ana menuya dön